Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJE O GMINIE

INFORMACJE DLA TURYSTÓW

INFORMACJE DLA BIZNESU

NEWSLETTER

[ALO-EASYMAIL-PAGE]

MAPA GMINY Wirtaulny spacer Związek Powiatów Polskich ISO GOK ŁUKTA MikroPorady Dokuemnty Zastrzeżone

Gminne inwestycje

WYBRANE INWESTYCJE ZREALIZOWANE | INWESTYCJE RALIZOWANE I PLANOWANE

Po wprowadzeniu nowej ustawy o samorządzie w 1990 roku, Gmina Łukta rozpoczęła realizację wielu inwestycji z zakresu infrastruktury komunalnej, technicznej i społecznej, oświaty, sportu i zdrowia. Co rocznie Gmina Łukta przeznaczała na inwestycje od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych. Pieniądze te przeznaczone były między innymi na budowę oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, telefonizację, modernizację i rozbudowę obiektów oświatowych, budowę świetlic wiejskich, pomostów rekreacyjnych, chodników, remonty dróg gminnych, modernizację systemów ciepłowniczych itd.

Już w pierwszym roku funkcjonowania samorządu rozbudowana została oczyszczalnia ścieków w Łukcie, uzyskując w ten sposób dwukrotnie większą przepustowość. W kolejnych latach oczyszczalnia była modernizowana jeszcze dwukrotnie (dało to możliwość oczyszczania dwudziestokrotnie większej ilości ścieków). Równolegle budowana była sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Pierwszej kolejności skanalizowana zachodnia i centralna część Łukty, następnie Pelnik, Nowe Ramoty, Florczaki i Kotkowo. Z kolei w Molzie, jako pierwsi w województwie warmińsko – mazurskim, wybudowaliśmy kanalizację tłoczno – grawitacyjną w oparciu o przepompownie przydomowe. Kolejnymi miejscowościami, w których zrealizowaliśmy inwestycje w zakresie podłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej były: Dąg, Wynki, Plichta, Ramoty, Komorowo, Tabórz, Maronie, Kozia Góra, Mostkowo, Worliny, kolonie Łukty, Kojdy i Zajączkowo.

Sala gimnastyczna w Mostkowie

Pomost w Taborzu

Pomost w Łukcie

Gmina Łukta jako pierwsza w województwie zmodernizowała wyeksploatowaną kotłownię węglową na nowoczesną kotłownię na biomasę, dostarczającą ciepło i podgrzaną wodę do osiedla bloków mieszkalnych przy ul. Słonecznej, bloku szkolnego przy ul. Warszawskiej oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i ośrodka zdrowia. Inwestycja została zrealizowana w 2001 roku. Łącznie z modernizacją kotłowni wymieniona i dobudowana została sieć przesyłowa.

Wśród przedsięwzięć zrealizowanych przez Gminę Łukta wymienić można:

 • kompleksową telefonizację gminy (1995 – 1997),
 • budowę chodników,
 • modernizację dróg gminnych – asfaltowych (droga Łukta – Wynki – Worliny), gruntowych (Kojdy – Trokajny, Swojki) i osiedlowych w Łukcie.

Wśród inwestycji budowlanych związanych z obiektami oświatowymi wymienić należy: budowę sali gimnastycznej wraz z szatnią, zapleczem sanitarnym, kuchnią i stołówką przy szkole w Mostkowie, nadbudowę kondygnacji na jednym z obiektów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z przeznaczeniem na gimnazjum, nadbudowę kolejnej kondygnacji z przeznaczeniem na salę rehabilitacyjno – sportową. W roku 2004 część obiektu szkolnego została zaadaptowana na ośrodek zdrowia i aptekę. Utworzone zostały pomieszczenia dla stomatologa i ginekologa.

Dobudowana kondygnacja z przeznaczeniem na gimnazjum
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukcie

Gmina Łukta wyremontowała i uruchomiła świetlice wiejskie we Florczakach, Pelniku, Worlinach i Ględach. W 2010 roku powstała świetlica w Zajączkowie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki dofinansowaniu z tego samego programu już niedługo powstaną świetlice w Koziej Górze i Komorowie.

W celu podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy, wybudowano pomosty rekreacyjne: w Wynkach na jeziorze Łoby, w Łukcie na jeziorze Korwik, w Ramotach na jeziorze Marag, w Koziej Górze na jeziorze Marag, w Taborzu na jeziorze Tabórz, w Pelniku na jeziorze Isąg oraz w Kotkowie na jeziorze Gil.

W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, wyremontowano strażnice OSP doposażając w odpowiedni sprzęt, wymieniając bądź modernizując samochody pożarnicze. Co roku uzupełniany jest sprzęt pozwalający na skuteczne prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych. W 2010 roku gmina zakupiła nowy samochód pożarniczy dla OSP Florczaki. Zakup sprzętu został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

 Nowy samochód pożarniczy OSP we Florczakach

Wśród innych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Łukta można wymienić również:

 • modernizację ujęcia wody w Łukcie wraz z budową zbiornika retencyjnego,
 • budowę kompleksu sportowego „Orlik 2012” w Łukcie,
 • wyposażenie placów zabaw w 9 miejscowościach,
 • renowację stawu i budowę altany w Ględach.

 Altana w GlędachStacja ujęcia wody w Łukcie

Realizacja wymienionych przedsięwzięć była możliwa dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu całego zespołu ludzi: byłych i obecnych radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. Wiele inwestycji udało się zrealizować także dzięki stałej współpracy z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim oraz Starostwem Powiatowym.

Większość inwestycji realizowanych w naszej gminie nie byłaby możliwa, gdyby nie środki pomocowe, o które gmina występuje co rok. Do tej pory pozyskaliśmy dofinansowanie z następujących źródeł:

 • funduszy przedakcesyjnych UE (PHARE STRUDER I i II, RAPID, SAPARD),
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR, PAOW),
 • funduszy europejskich na lata 2007-2013 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalny Program Rozwoju, POKL, LEADER+),
 • Kontraktu Wojewódzkiego,
 • dotacji Banku Światowego w ramach pożyczki ASAL-300,
 • Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej,
 • Fundacji „Fundusz Współpracy ze Szwajcarskiej Pomocy Złotowej dla Polski,
 • Fundacji EKOFUNDUSZ,
 • Fundacji Rozwoju Regionu Łukta,
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Polskiej Fundacji Olimpijskiej,
 • Agencji Nieruchomości Rolnej,
 • Budżetu Państwa i Budżetu Wojewody,
 • Ministerstwa Sportu,
 • Telekomunikacji Polskiej S.A.,
 • Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego.

 

Brak komentarzy do: “Gminne inwestycje”

Dodaj komentarz:

`


+ 8 = 9

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji