Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJE O GMINIE

INFORMACJE DLA TURYSTÓW

INFORMACJE DLA BIZNESU

NEWSLETTER

[ALO-EASYMAIL-PAGE]

MAPA GMINY Wirtaulny spacer Związek Powiatów Polskich ISO GOK ŁUKTA MikroPorady Dokuemnty Zastrzeżone

Warmia i Mazury: po zmroku każdy powinien mieć odblask

Warmia i Mazury: po zmroku każdy powinien mieć odblask

Od 31 sierpnia po zmierzchu wszyscy piesi – poza terenem zabudowywanym – będą musieli nosić elementy od­bla­sko­we.

Plakietki odblaskowe z wizerunkiem świętego Jana Pawła II Foto: Radio Olsztyn

Do tej pory od­bla­ski mu­sia­ły nosić tylko dzie­ci do 15 roku życia. Drogi na War­mii i Ma­zu­rach czę­sto pro­wa­dzą przez lasy i po zmro­ku kie­row­cy mają pro­blem z za­uwa­że­niem pie­szych.

Zmia­ny po­pra­wią bez­pie­czeń­stwo na dro­gach – pod­kre­śla aspi­rant Krzysz­tof Bi­sior z Ko­men­dy Miej­skiej Po­li­cji w Olsz­ty­nie.

Igno­ro­wa­nie tego prze­pi­su nie bę­dzie bez­kar­ne – do­da­je aspi­rant.

Po­li­cja ape­lu­je, aby sto­so­wać się do no­we­go prze­pi­su nie po to, aby unik­nąć man­da­tu, ale by być wi­docz­nym i dzię­ki temu bez­piecz­nym.

 

Źródło: Radio Olsztyn 

 

POWRÓT

Brak komentarzy do: “Warmia i Mazury: po zmroku każdy powinien mieć odblask”

Komentarze zostały wyłączone.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji